മുല്ലപ്പെരിയാറും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനങ്ങാപ്പാറ നയവും.......

Share:

മുല്ലപ്പെരിയാറും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനങ്ങാപ്പാറ നയവും.......മഴയത്തും വെള്ളം കിട്ടണമെന്ന അമ്മച്ചിയുടെ വാശിയും!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല