എസ്.എം.എസ്

        ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഈയിടക്ക് ചെന്നൈ വരെ ഒന്ന് പോയിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ ആണുങ്ങള്‍ എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്നു വെടി പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷീന മൊബൈലും കൊണ്ട്  വന്നത്. എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
        "അതേയ് നാട്ടീന്നു ഷിബൂക്ക മെസ്സേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.  നിങ്ങള്‍ ചെന്നൈയില്‍ എത്തിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ആയില്ലേ? SMS അയയ്ക്കാത്തത് എന്താണ്? അയയ്ക്കുമെങ്കില്‍ YES എന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ NO എന്നും റിപ്ലേ ചെയ്യുക."