സുഖാസന അമേദ്യ നിര്‍മാര്‍ജന യന്ത്രം

ജൂലൈ 23, 2016

         ഇനിയിവിടെ പ്രതിപാദിക്കാന്‍ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ തികച്ചും യാഥാര്‍ഥ്യമായതാണ്. അങ്ങനെയല്ല എന്നാര്‍ക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അ...

കൂടുതൽ‍ വായിക്കുക »