12/14/2015

വേദി പങ്കിടൽ

വേദി പങ്കിടാൻ ചെന്ന മുഖ്യ മന്ത്രിയോട് പ്രധാന മന്ത്രി പറഞ്ഞു
       നീ ആ സിഡി കൊണ്ട് വന്നിട്ട് വേദിയിൽ കയറിയാ മതി!!!

1 അഭിപ്രായം: