8/19/2011

വരം


ഒരിക്കൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു- എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാൻ!
മനുഷ്യൻ പിന്നീടു ദൈവത്തോടു ചോദിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു!!!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ