3/31/2010

ഷ്ടം

കണ്ടപ്പോള്‍ ഇഷ്ടം
അടുത്തപ്പോള്‍ കുഷ്ഠം
അറിഞ്ഞപ്പോള്‍ കഷ്ടം
അകന്നപ്പോള്‍ നഷ്ടം!


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: